81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Анализ на резултатите от план за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ  УЧЕНИЦИТЕ УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 

Дейностите заложени в плана за работа на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците (наричан на кратко план) са осъществени в срок и според заложените в законовата уредба и училищната политика  изисквания.

 

Дейности:

А. На ниво клас:

 • След проведено проучване сред учениците за наличието и честотата на тормоза в училище на училищното ръководство са предадени резултати за всеки клас. Класните ръководители са запознати с формите на тормоз и последиците от него чрез статии в рубриката на психолога на електронната страница на училището. Учениците са запознати с формите на тормоз.
 • Според нуждите в класовете са провеждани беседи, дискусии, разглеждани са казуси.
 • Във всички класове и паралелки са изработени правила на поведение.

Б. На ниво училище

 1. Учениците са запознати с формите на тормоз и стратегии за справяне с насилието в училището.
 2. Проведено е изследване за наличие на тормоз в класа под формата а анонимен въпросник.
 3. Резултатите от проведеното изследване са обработени и предадени в срок.
 4. В училищната политика са включени обобщени плавилата на поведение.
 5. Направен е анализ на проявите на училищен тормоз и са оптимизирани  наличните правила и решения за справяне с него.
 6. Създаден е единен механизъм с разписани ясни отговорности , за реагиране при всякакви прояви на тормоз и насилие.
 7. В часовете на класа е предадено посланието, че всички (ученици, учители, училищно ръководство) носят отговорност за насилието и тормоза с действието и бездействието си.
 8. През учебната година е проведено обучение от екипа на CISV обучение насочено към превенция на тормоза с част от педагогически персонал. В началото на следващата учебна година предстои провеждане на семинари с цел запознаване на педагогически персонал със стратегии за превенция и интервенция при тормоз.
 9. Обсъждани са и са осъществявани варианти с цел оптимизирането на системата за наблюдение и контрол.
 10. Разработени са и функционират процедури за реагиране в ситуация на тормоз. Ученици, учители и родители са запознати с тях. Повишило се е доверието на учениците, които все по – често сами търсят помощ.
 11. Чрез електронната страница на училището са разпространявани информационно – образователни материали, свързани с превенцията на тормоза и правата и задълженията на учениците.
 12. През учебната 2014/2015 са осъществявани индивидуални консултации с деца понасящи, извършващи и наблюдаващи тормоз от училищно ръководство, класни ръководители и психолога на училището.
 13. Създаден е единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз.
 14. Приети са правила и процедури за работа с различните участници в ситуацията на тормоз : жертва, мъчител, подкрепящ мъчителя и страничен наблюдател.

В. На ниво родители:

 1. Родителите са започнати с Механизма на противодействие на тормоза в училище чрез електронната страница на училището.
 2. През тази учебна година се наблюдава известно въвличане на родителите в темата за ситуациите на тормоз. В училището работи и добре функциониращо училищно настоятелство.
 3. При необходимост деца и семейства са насочвани към социални услуги и външни специалисти.

Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците