81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ:

 1. Целенасочено надграждане на академичната, педагогическата, психологическата и методическата подготовка на учителите съобразно европейските принципи за „Учене през целия живот” в рамките на програмния период 2014 – 2020.
 2. Създаване на положителна нагласа към личностното развитие, професионалното усъвършенстване и самоусъвършенстване на учителите и работата им в екип в контекста на актуалните приоритети в образованието.
 3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности – осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище.
 4. Стимулиране на учителите за кариерно развитие с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 5. Развитие на наставничеството с цел оказване на методическа подкрепа на новоназначени и млади учители.
 6. Усъвършенстване механизмите на приложението на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение.
 7. Придобиване на умения за споделяне на добри практики и постижения и иницииране на проекти за иновации в преподавателската работа.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. Разработване на система за квалификационно-методическа дейност и кариерно израстване в училище.
 2. Мотивиране на учителите за професионално усъвършенстване.
 3. Обучение на работното място, свързано с осъвършенстване на методическите и научните компетентности на учителите.
 4. Ефективно прилагане на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание за постигане на оптимални резултати.
 5. Усъвършенстване на уменията и компетентностите за оценяване постиженията на учениците.
 6. Допълнителна квалификация на учителите за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието.
 7. Приобщаване и активно участие в живота на училището на училищното настоятелство и родителските активи по класове.