81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Нормативна база за превенция на агресията и тормоза в училище

От 2010 година година функционира “Координационен механизъм (КМ) за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Целта на координационния механизъм е да се обединят ресурсите и усилията на професионалистите и органите на закрила за осигуряване на ефективна система за взаимодействие.

 

Със заповед № РД – 09 – 611/ 18.05.2012 г. министъра на образованието и науката утвърждава Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

  •  

    Училищна политика за противодействие на тормоза между учениците. Преглед (PDF)

     
  •  

    План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците. Преглед (PDF)