81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Нормативни документи

 • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ДОПЪЛНЕН СЪГЛАСНО ПИСМО РУО СОФИЯ-ГРАД ОТ 28.11.2017г.Преглед (PDF)

   
 •  

  ПРАВИЛА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКАМЕРА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА, ЗАДОЧНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ РАЗРАБОТЕН СЪС СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС"Преглед (PDF)

   
 •  

  УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ КЪМ УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Преглед (PDF)

   
 •  

  СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА РЕДОВНОТО И ТОЧНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯПреглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  БЛОК СХЕМА ЗА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА СЛУЖИТЕЛ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ПРИ УСТАНОВЕН ТОРМОЗПреглед (PDF)

   
 •  

  СТЪПКИ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕПреглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ СИТУАЦИЯ НА КРИЗА ИЛИ ТОРМОЗПреглед (PDF)

   
 •  

  УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗПреглед (PDF)

   
 •  

  ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕПреглед (PDF)

   
 •  

  ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  ПРОТИВОПОЖАРНО ДОСИЕ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТПреглед (PDF)

   
 •  

  ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИТЕ НА ТОРМОЗ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИПреглед (PDF)

   
 •  

  ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Преглед (PDF)

   
 •  

  СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦАПреглед (PDF)

   
 •  

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" – 2016-2020 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  
  • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" – 2016-2020 ГОДИНАПреглед (PDF)

    
  •  

   ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНАПреглед (PDF)

    
  •  

   ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Преглед (PDF)

    
  •  

   ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Преглед (PDF)

    

  •  

   ПРАВИЛНИK ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА Преглед (PDF)

    

  •  

   ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В  81. СОУ "ВИКТОР ЮГО" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА Преглед (PDF)

    

  •  

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/15.02.2013г.  Преглед (PDF)

    

  •  

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА в  81. СОУ "Виктор Юго" 2009 ГОДИНА Преглед (PDF)