81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обща информация

 

23.01.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

 Покана за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

„ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ"

 

Обява

Документация

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Проект на договор

 

 

 

 

 

 


 

 

15.10.2019

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

 

 

Удължаване на първоначавлният срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена

 

Заповед

 

 

 

25.10.2019 г. 

Решение

Протокол

 

6.11.2019 г.

договор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.10.2019 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

 

ПОКАНА ЗА  участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

 

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

 

Обява

Документация

Образци

Проект на договор

 

 

 

 

 


 

Изх. № 81СУ – 492/03.10.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 193 ОТ ЗОП

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Обява № 81СУ - 429/01.10.2019г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на директора на 81 СУ „Виктор Юго“, публикувана в Портала на Агенция за обществени поръчки с уникален № 9093045 с предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“  прекратявам възлагането на поръчката.  

 

МОТИВИ: 

След обявяване на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по реда на гл. 26 от ЗОП с горепосоченият предмет, са необходими промени в техническата спецификация, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Гореизложеното е основание за прекратяване на поръчката.

На основание чл. 193 от ЗОП съобщението  за прекратяване на обществената поръчка се публикува в профила на купувача. 

 

Съгласно чл. 96, ал. 4 от ППЗОП информацията за обществената поръчка се оттегля от Портала за обществените поръчки на 03.10.2019г. Същата е била публично достъпна в Портала за обществените поръчки в периода от 01.10.2019г. до 03.10.2019г.

 

 

 

ДИРЕКТОР НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“ /п/    Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Елена Налбантова

 

 

 


 

 

01.10.2019

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

ПОКАНА ЗА  участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Документация

 

Обява

 

приложение В

 

 

проект договор

 

 

23.04.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

ЗАПОВЕД


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА


В приложените документи са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложените документи са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


26.02.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

ДОГОВОР


В приложения документ са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложения документ са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


20.02.2019 г.

 

ДОГОВОРИ И ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 

ДОГОВОР ОТ 31.07.2018г.

 

ДОГОВОР ОТ 05.12.2018г.

 

В приложените документи са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложените документи са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


11.02.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

ДОКЛАД

 

ПРОТОКОЛ 1

 

ПРОТОКОЛ 2

 

РЕШЕНИЕ


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


28.01.2019 г.

 

ИЗХ. № РД 10-0224/28.01.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО И ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ГОРЕПОСОЧЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО НА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2019г. ОТ 13:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „БЪДНИНА“ № 3 В ГРАД СОФИЯ.

 

Съобщение


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


15.01.2019 г.

 

Изх. № РД 10-0172/15.01.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в А