81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обща информация

15.01.2019 г.

 

Изх. № РД 10 -0172/15.01.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 53 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите, подадени в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“, обявена с Решение № 1/20.12.2018г. на директора на 81 СУ „Виктор Юго“ с регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001, насрочено за 15.01.2018г. се отлага за 17.01.2018г. в 14,00 часа за дата и час на отваряне на офертите. 

 

Съобщение


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


20.12.2018 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 04082-2018-0001

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАИзтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕИзтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАИзтегли

  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 2 - СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)Изтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, ЛИПСИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯИзтегли

 


10.10.2018 г.

 

ФИРМИ, КЛАСИРАНИ НА I МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Изтегли

 


 

18.09.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „РОБОТИКА" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

 

ПОРАДИ ПОДАДЕНА САМО ЕДНА ОФЕРТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „РОБОТИКА" СЕ УДЪЛЖАВА ДО 21.09.2018г.

 


 

17.09.2018 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Видове извънкласни дейности по възрастови групи:

 

 

1. Чужди езици - Английски език - начален етап

 

 

Срок за подаване на документите:

 

 

Начална дата – 18.09.2018 г.

 

Крайна дата – 21.09.2018 г.

 

Място за подаване на документи: деловодството на 81. СУ „Виктор Юго“, 8.30-16.30 часа

 

Офертите ще бъдат отворени на 25.09.2018 г. в 12:00 часа в сградата на 81. СУ "Виктор Юго"

 

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 


 

13.09.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ № 2768/11 .09. 2018г. ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г. ПОДАДЕНИТЕ ОТ ФИРМИТЕ ОФЕРТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.

 


 

22.08.2018 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Видове извънкласни дейности по възрастови групи:

 

 

1. Чужди езици - Английски език - начален етап

 

2. Роботика - ученици в начален и прогимназиален етап

 

 

Срок за подаване на документите:

 

 

Начална дата – 22.08.2018 г.

 

Крайна дата – 05.09.2018 г.

 

Място за подаване на документи: деловодството на 81. СУ „Виктор Юго“, 8.30-16.30 часа

 

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 


 

21.08.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ГР. СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИИзтегли

 


09.08.2018 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - НОВА ЗВЕЗДА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - РИВА АД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ДОМИНО ЕООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - АРХИМЕД 2 ЕООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ПЕДАГОГ 6 Изтегли

 


30.03.2018 г.

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


30.03.2018 г.

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ .. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2017 ГОДИНАИзтегли

 


20.03.2018 г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


27.02.2018 г.

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


15.01.2018 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

ПРОТОКОЛ № 1Изтегли

 

ПРОТОКОЛ № 2Изтегли

 

ДОКЛАДИзтегли

 

РЕШЕНИЕИзтегли

 


03.01.2018 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 22/23.12.2016г.Изтегли

 


03.01.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


21.12.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


05.12.2017 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАИзтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕИзтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАИзтегли

  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 2 - СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)Изтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, ЛИПСИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯИзтегли

 


08.09.2017 г.

 

ФИРМИ, КЛАСИРАНИ НА I МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Изтегли

 


04.09.2017 г.

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИИзтегли

 


30.08.2017 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИК АНУБИС ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АДИзтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


14.08.2017 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

На основание чл.7 и чл.8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение №136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 г., след заявено писмено желание от страна на родителите за извънкласни дейности, 81. СУ „Виктор Юго“ обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018г.

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 

             ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЕ №287 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 08.06.2017 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА              ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ              ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Училището попада във Втора Зона


 

31.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 2017/2018Г» Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - ИЗКУСТВА ЕООД