81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Профил на купувача

14.08.2017 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

На основание чл.7 и чл.8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение №136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 г., след заявено писмено желание от страна на родителите за извънкласни дейности, 81. СУ „Виктор Юго“ обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018г.

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 

             ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЕ №287 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 08.06.2017 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА              ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ              ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Училището попада във Втора Зона


 

31.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 2017/2018Г» Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


10.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ,,ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г." Изтегли

 


21.04.2017 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


23.01.2017 г.

Договор № 22/23.12.2016г.

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго”.

                                                                                                                         Ценова оферта

 


20.12.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ПЛОД,

 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА 81 СУ "ВИКТОР ЮГО", ГР. СОФИЯ"

 

               ПРОТОКОЛ

 


 

08.12.2016 г.   

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

               ИНФОРМАЦИЯ

           

 


 

 

30.11.2016 г.

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКА

ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС

 

             ИНФОРМАЦИЯ

 

             ОБЯВА

 

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 


 

19.04.2016 г.

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

  1. Извършено плащане за периода от 01.03.2016г. до 31.03.2016г. в размер на 4791.87 лв. без ДДС или 5750.24 лв. с ДДС, платено на 11.04. 2016г.

 

 

 


 

11.03.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

Извършено плащане за периода от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. в размер на 3235.65лв. без ДДС или 3882.78 лв. с ДДС, платено на 08.03. 2016г.

 


 

17.02.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 04.01.2016г. до 31.01.2016г. в размер на 4443.70лв. без ДДС или 5332.44 лв. с ДДС, платено на 08.02. 2016г.

 

 


 

07.01.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/05.01.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81.СОУ „Виктор Юго” между 81. СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

      1.Извършено плащане за периода от 01.12.2015г. до 23.12.2015г. в размер на 4537.95лв. без ДДС или 5444.54 лв. с ДДС, платено на 22.12. 2015г.

 

 


 

 

 

22.12.2015 г.

Договор 03/22.12.2015г.

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго”.

 


 

18.12.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/05.01.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

  1. 1.Извършено плащане за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2015г. в размер на 5373.76лв. без ДДС или 6448.52 лв. с ДДС, платено на 03.12. 2015г.

 

 


 

 

НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ

18.12.2015 г.

ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 81.СОУ "Виктор Юго"

 


 

12.11.2015 г.

Кликнете тук, за да прочетете протокола на комисията.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИКТ 2015 Г.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ /ОБРАЗЕЦ №1/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47 /ОБРАЗЕЦ №2/

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ /ОБРАЗЕЦ №З/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ /ОБРАЗЕЦ №4/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56 /ОБРАЗЕЦ №5/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3 /ОБРАЗЕЦ №6/

ДОГОВОР ИКТ 2015 /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ №2/

ЦЕНОВА ОФЕРТА /ПРИЛОЖЕНИЕ №3/

 


 

 12.11.2015 г.

 ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС 

Кликнете тук, за да прочетете цялата информация.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУСКИ

 


 

 12.11.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

 

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

   1. Извършено плащане за периода от 01.10.2015 г до 31.10.2015г. в размер на 5632,12 лв. без ДДС или 6758,54 лв. с ДДС, платено на 05.11.2015 г.

 


 

 

15.10.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 15.09.2015 г до 30.09.2015г. в размер на 2373,28 лв. без ДДС или 2847,94 лв. с ДДС, платено на 02.10.2015 г.

 


07.08.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

за окончателно плащане по договори за доставка на учебници

     Във връзка със сключени договори за доставка на учебници за нуждите на 81. СОУ "Виктор Юго", представяме

следната информация за плащания:

    Извършено плащане по договор № СГ-109/05.05.2015 г. с ИК  "Анубис Булвест" на стойност 9136.63 лв. без ДДС,

платени на 15.07.2015 г;

    Извършено плащане по договор № 23-1303/05.05.2015 г. с ИК  "Просвета-София" АД на стойност 17416.37 лв. без ДДС,

платени на 09.07.2015 г;

    Извършено плащане по договор № 404/05.05.2015 г. с   "Архимед 2" ЕООД на стойност 129.67 лв. без ДДС,

платени на 11.05.2015 г;

    Извършено плащане по договор № 784/05.05.2015 г. с ЕТ "Даниела Убенова-Биланска" на стойност 2637.60 лв. без ДДС,

платени на 17.07.2015 г;

    Извършено плащане по договор № 4-128/05.05.2015 г. със СД  "Педагог 6- Делев-Луизова и сие"  на стойност 20.00 лв. без ДДС, платени на 11.05.2015 г;

    Извършено плащане по договор № 46-СФ/05.05.2015 г. с ИК  "Бит и техника"  на стойност 1632.08 лв. без ДДС,

платени на 03.08.2015 г;

 


18.06.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 01.05.2015 г до 31.05.2015г. в размер на 3883,36 лв. без ДДС или 4854,20 лв. с ДДС, платено на 01.06.2015 г.

 


 

05.06.2015 г                                           ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ЗА НУЖДИТЕ НА 81. СОУ "ВИКТОР ЮГО"


 

18.05.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 01.04.2015 г до 30.04.2015г. в размер на 3546,41 лв. без ДДС или 4255,69 лв. с ДДС, платено на 05.05.2015 г.

 


 

14.05.2015 г.

 ПРОЦЕДУРА "Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от първи до седми клас за учебната 2015/2016 година в 81. СОУ "Виктор Юго"-гр. София.

ДОГОВОРИ

ПРОТОКОЛИ

 


07.04.2015 г.

 

Откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на бществена поръчка с предмет: "Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от първи до седми клас за учебната 2015/2016 година в 81. СОУ "Виктор Юго"-гр. София. Цялата информация може да прочетете тук.

 


 06.04.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 01.03.2015 г до 31.03.2015г. в размер на 5651,75 лв. без ДДС или 6782,10 лв. с ДДС, платено на 02.04.2015 г.

 


17.03.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 01.02.2015 г до 28.02.2015г. в размер на 4127, 92 лв. без ДДС или 4953,50 лв. с ДДС, платено на 06.03.2015 г.

 


16.02.2015 г.

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

   Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до  IV-ти клас на 81. СОУ "Виктор Юго", между 81. СОУ "Виктор Юго" и "Джое Кетъринг" ЕООД", представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

   1. Извършено плащане за периода от 05.01.2015 г до 31.01.2015г. в размер на 5032,00 лв. без ДДС или 6038,40 лв. с ДДС, платено на 04.02.2015 г.

 


 

06.01.2015 г.

ДОГОВОР

№ 001/ 05.01.2015 г.

    На основание чл.101 е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с Протокол № 2103/ 23.12. 2014 г. на комисия, назначена със Заповед № 600/ 11.12.2014 г. на Директора на 81. СОУ "Виктор Юго" и във връзка с Оферта  с вх. № 3935/19.12.2014 г. на "Джое Кетъринг" ЕООД, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на глава осем"а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/ или закуски за нуждите на учениците от първи до четвърти клас на 81. СОУ "Виктор Юго" за следното:

                       I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. >>Прочетете тук.

 

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА >> >>Вижте тук.

 23.12.2014 г.

 

ПРОТОКОЛ

от 22.12.2014 г

На основание чл. 68, ал.3  от Закона за обществените поръчки, комисия назначена със заповед № 600/11.12.2014 г. на Директора на 81. СОУ "Виктор Юго", проведе публично заседание, за да  отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти, подадени като отговор на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/ или закуски за нуждите на учениците от 1- ви  до 4-ти клас.

 >>  Пълният текст на протокола, може да прочетете тук.

 


 

11.12.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  •    ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ- прочетете тук.     
  •     ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

                "Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците

                             от I- ви до IV-ти   клас на 81. СОУ "Виктор Юго"- >> кликнете тук.

 


 01.10.2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 81. СОУ "ВИКТОР ЮГО"

Цялата информация можете да прочетете >> тук.

 


 

Учебна 2013/ 2014 г.

19.12.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

 " Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за

нуждите на  учениците от I- ви  до  IV-ти клас на

 81. СОУ "Виктор Юго".

Кликнете тук!

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА- ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

 Прочетете тук!

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 Изтеглете от тук!