81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обща информация

23.04.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

ЗАПОВЕД


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА


В приложените документи са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложените документи са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


26.02.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

ДОГОВОР


В приложения документ са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложения документ са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


20.02.2019 г.

 

ДОГОВОРИ И ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 

ДОГОВОР ОТ 31.07.2018г.

 

ДОГОВОР ОТ 05.12.2018г.

 

В приложените документи са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложените документи са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


11.02.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

ДОКЛАД

 

ПРОТОКОЛ 1

 

ПРОТОКОЛ 2

 

РЕШЕНИЕ


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


28.01.2019 г.

 

ИЗХ. № РД 10-0224/28.01.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО И ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ГОРЕПОСОЧЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО НА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2019г. ОТ 13:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „БЪДНИНА“ № 3 В ГРАД СОФИЯ.

 

Съобщение


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


15.01.2019 г.

 

Изх. № РД 10-0172/15.01.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 53 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите, подадени в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“, обявена с Решение № 1/20.12.2018г. на директора на 81 СУ „Виктор Юго“ с регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001, насрочено за 15.01.2018г. се отлага за 17.01.2018г. в 14,00 часа за дата и час на отваряне на офертите. 

 

Съобщение


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София

 


20.12.2018 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 04082-2018-0001

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ 28.01.2019г.Изтегли

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАИзтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕИзтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАИзтегли

  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 2 - СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)Изтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, ЛИПСИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯИзтегли

 


10.10.2018 г.

 

ФИРМИ, КЛАСИРАНИ НА I МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Изтегли

 


 

18.09.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „РОБОТИКА" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

 

ПОРАДИ ПОДАДЕНА САМО ЕДНА ОФЕРТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „РОБОТИКА" СЕ УДЪЛЖАВА ДО 21.09.2018г.

 


 

17.09.2018 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Видове извънкласни дейности по възрастови групи:

 

 

1. Чужди езици - Английски език - начален етап

 

 

Срок за подаване на документите:

 

 

Начална дата – 18.09.2018 г.

 

Крайна дата – 21.09.2018 г.

 

Място за подаване на документи: деловодството на 81. СУ „Виктор Юго“, 8.30-16.30 часа

 

Офертите ще бъдат отворени на 25.09.2018 г. в 12:00 часа в сградата на 81. СУ "Виктор Юго"

 

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 


 

13.09.2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ № 2768/11 .09. 2018г. ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г. ПОДАДЕНИТЕ ОТ ФИРМИТЕ ОФЕРТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.

 


 

22.08.2018 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Видове извънкласни дейности по възрастови групи:

 

 

1. Чужди езици - Английски език - начален етап

 

2. Роботика - ученици в начален и прогимназиален етап

 

 

Срок за подаване на документите:

 

 

Начална дата – 22.08.2018 г.

 

Крайна дата – 05.09.2018 г.

 

Място за подаване на документи: деловодството на 81. СУ „Виктор Юго“, 8.30-16.30 часа

 

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 


 

21.08.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ГР. СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 97, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИИзтегли

 


09.08.2018 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - НОВА ЗВЕЗДА Изтегли