81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Профил на купувача

15.01.2018 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

ПРОТОКОЛ № 1Изтегли

 

ПРОТОКОЛ № 2Изтегли

 

ДОКЛАДИзтегли

 

РЕШЕНИЕИзтегли

 


03.01.2018 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 22/23.12.2016г.Изтегли

 


03.01.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


21.12.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“Изтегли

 


05.12.2017 г.

 

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАИзтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕИзтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАИзтегли

  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 2 - СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)Изтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕИзтегли

 

ОБРАЗЕЦ № 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКАИзтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 – ОБРАЗЕЦ КЪМ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, ЛИПСИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯИзтегли

 


08.09.2017 г.

 

ФИРМИ, КЛАСИРАНИ НА I МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО"Изтегли

 


04.09.2017 г.

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИИзтегли

 


30.08.2017 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИК АНУБИС ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АДИзтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


14.08.2017 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

На основание чл.7 и чл.8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение №136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 г., след заявено писмено желание от страна на родителите за извънкласни дейности, 81. СУ „Виктор Юго“ обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018г.

 

             ОБЯВА

 

             ДОГОВОР

 

             ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЕ №287 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 08.06.2017 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА              ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ              ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Училището попада във Втора Зона


 

31.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 2017/2018Г» Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


10.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ,,ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г." Изтегли

 


21.04.2017 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - ИЗКУСТВА ЕООД Изтегли

  

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - „БИТ И ТЕХНИКА” ООД Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - БУЛВЕСТ 2000 ООД, ИК АНУБИС ООД И КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Изтегли

 

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т.2  ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - “ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД И „ПРОСВЕТА – ПЛЮС“ АД Изтегли

 


23.01.2017 г.

Договор № 22/23.12.2016г.

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго”.

                                                                                                                         Ценова оферта

 


20.12.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ПЛОД,

 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА 81 СУ "ВИКТОР ЮГО", ГР. СОФИЯ"

 

               ПРОТОКОЛ

 


 

08.12.2016 г.   

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

               ИНФОРМАЦИЯ

           

 


 

 

30.11.2016 г.

ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКА

ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС

 

             ИНФОРМАЦИЯ

 

             ОБЯВА

 

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 


 

19.04.2016 г.

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

  1. Извършено плащане за периода от 01.03.2016г. до 31.03.2016г. в размер на 4791.87 лв. без ДДС или 5750.24 лв. с ДДС, платено на 11.04. 2016г.

 

 

 


 

11.03.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

Извършено плащане за периода от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. в размер на 3235.65лв. без ДДС или 3882.78 лв. с ДДС, платено на 08.03. 2016г.

 


 

17.02.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 03/22.12.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 03/22.12.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 04.01.2016г. до 31.01.2016г. в размер на 4443.70лв. без ДДС или 5332.44 лв. с ДДС, платено на 08.02. 2016г.

 

 


 

07.01.2016 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/05.01.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81.СОУ „Виктор Юго” между 81. СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

      1.Извършено плащане за периода от 01.12.2015г. до 23.12.2015г. в размер на 4537.95лв. без ДДС или 5444.54 лв. с ДДС, платено на 22.12. 2015г.

 

 


 

 

 

22.12.2015 г.

Договор 03/22.12.2015г.

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго”.

 


 

18.12.2015 г.

 

Информация за плащане по Договор № 001/05.01.2015г.

 

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 81 СОУ „Виктор Юго” между 81 СОУ „Виктор Юго” и „Джое Кетъринг” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

 

  1. 1.Извършено плащане за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2015г. в размер на 5373.76лв. без ДДС или 6448.52 лв. с ДДС, платено на 03.12. 2015г.

 

 


 

 

НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ

18.12.2015 г.

ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 81.СОУ "Виктор Юго"

 


 

12.11.2015 г.

Кликнете тук, за да прочетете протокола на комисията.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИКТ 2015 Г.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ /ОБРАЗЕЦ №1/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47 /ОБРАЗЕЦ №2/

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ /ОБРАЗЕЦ №З/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ /ОБРАЗЕЦ №4/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56 /ОБРАЗЕЦ №5/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3 /ОБРАЗЕЦ №6/

ДОГОВОР ИКТ 2015 /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ №2/

ЦЕНОВА ОФЕРТА /ПРИЛОЖЕНИЕ №3/

 


 

 12.11.2015 г.

 ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС 

Кликнете тук, за да прочетете цялата информация.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА