81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

С РААБЕ - България 2015

На 26 октомври 2015 година в училището се проведе традиционният Ден на квалификацията с РААБЕ – България. Семинарът е част от Плана за квалификационната дейност през учебната 2015/2016 година. Темите, по които работи педагогическата колегия, изцяло съответстват на целите и основните задачи, които си е поставила във връзка с квалификационната дейност през тази учебна година.  Работи се в четири направления с по две взаимно допълващи се теми. Всяка тема се организира в присъствена форма на обучение с продължителност от четири часа Участниците получиха сертификати.

В семинара участваха всички членове на педагогическата колегия и Училищното ръководство.

І. Направление: Изграждане на ефективна училищна среда Теми: „Управление на дисциплината в класната стая“. – 4 часа „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности“. – 4 часа

ІІ. Направление: Професионални роли и компетентности на учителя Теми: „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. – 4 часа „Изграждане и затвърждаване на авторитета на учителя сред учениците“. – 4 часа

ІІІ. Направление: Мотивация и оценяване на учениците Теми: „Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели“. – 4 часа „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“. – 4 часа

ІV. Формиране на социални умения у учениците Теми: „Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“. – 4 часа „Конфликтите в училищната среда – произход, характеристики, пътища и начини за решаване“. – 4 часа Педагогическата колегия продължи да усъвършенства своите професионални и личностни умения за повишаване на ефективността на работата в учебните часове и извън тях, подобряване на комуникацията с родителите и екипната работа в училище, за по-ефективно прилагане на стратегии за стимулиране на мотивацията за учене чрез прилагането на индивидуален и личностно-ориентиран подход в учебния процес.