81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ. СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ

През учебната 2013/2014 г. се проведе обучение в курортен комплекс Боровец в рамките на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2013 г. - „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”. Използвайки материалите от обучението на 11.03.2015г. в 81. СОУ „Виктор Юго„ се проведе вътрешноучилищна квалификация на тема „СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ. СПРАВЯНЕ С ГНЕВА. СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ. АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ.