81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

За психолога

От началото на учебната 2014/2015 година в 81 СОУ „Виктор Юго” има назначен училищен психолог – Борислава Илиева. Осигурен е кабинет, в който се осъществява консултативната дейност с ученици, родители и учители. Основните функции, които изпълнява са:

  1. Диагностика и проучване – цели откриване на деца, които имат специфични трудности в процеса на обучение с цел установяване на най – подходящите стратегии за преподаване и учене. Тази дейност се осъществява единствено след заявка от страна на родител. Училищният психолог осъществява проучвания и наблюдения чрез социометрични карти и анкети на различни теми, целящи оптимизирането на психоклимата в училището – превенция на агресията и тормоза, употребата на алкохол и наркотици сред подрастващите и др.
  2. Консултиране – оказване на помощ и подкрепа на ученици, педагози и родители по проблеми свързани с училищния живот – образователни, личностни, поведенчески, свързани с развитието на ученици от всички възрасти, както и с взаимоотношенията между тях. Училищният психолог провежда и индивидуални консултации с ученици след декларирано съгласие на родителите, след координиране с училищното ръководство. В училището има вече и установена практика за групова работа с ученици – в час на класа за сплотяване на учениците, както и няколко функциониращи тренинг – групи за подобряване и развитие на социалните умения. Училищния психолог също така подпомага учители и родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, информира относно вариантите за работа с ученици с обучителни трудности, насочва при необходимост към различни специалисти извън институцията на училището. Към тази функция се подразбира на правото на психолога да се намесва при междуличностни конфликти в училището с посредническа цел и превенция на агресивните действия между учениците.
  3. Превенция – работата с групи и цели класове, обсъждания в екипи, разработване на идеи и предложения, съвместно с педагогическия персонал, с цел превантивно противодействие на употреба на психоактивни вещества (ПАВ), агресивни прояви, тормоз в училището и други. Целта на създаването на тази рубрика е популяризирането на дейността на психолога в училище. С цел подобряване комуникацията между него, родители и учители, на страницата на училището, ще се поместват полезни кратки материали, касаещи ученици, родители и учители. На формата за контакти може да предлагате теми за материали и интересни въпроси